Betingelser

Almindelige salgs og leverings betingelser for leverancer fra EF Handel:


1. GENERELT

Disse salgs & leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordre og leverancer med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne.


2. TILBUD

Ethvert tilbud afgives med forbehold for mellemsalg.
Tilbudet er bindene i 8 dage fra tilbuds dato.


3. PRISER

Priser fremgår af sælgers til enhver tid gældende prisliste.
Sælger er løbende berettiget til uden varsel at foretage prisændringer i prislisten.


4. BETALING OG SIKKERHED

Købers betaling forfalder hos sælger efter gældende betalingsbetingelser med mindre andet er udtrykkeligt skriftligt aftalt, Løbe summen forfalder til betaling regnet for faktura dato uanset leveringstidspunktet.
Såfremt købers betaling ikke sker rettidig eller kreditten væsentlig ændres af sælger berettige til at tilbageholde alle yderlige leverancer til køber uanset at leverancerne ikke har nogen indbyrdes sammenhæng.
Ved betaling efter sidste rettidige betalingsdato tilskrives renter af det forfaldne tilgodehavende incl. moms i henhold til renteloven.
Tilskrevne renter og gebyr forfalder til betaling omgående før andet gæld ved løbende betalinger
Ved ikke rettidig betaling er sælger berettet til uden varsel at overgive sagen til retslig inkasso køber skal betale alle omkostninger her til.


5. ANNULLERING/RETURVARE

Køber har efter afgivelse af ordre ikke ret til annuller denne, sælger kan særskilt godkende en annullering eller en ændring men så er køber pligtig til at betale de forbundne omkostninger der måtte blive for sælger.
Hvis en vare tages retur skal varen være ubrugt i mangel fri stand og i original emballage. Vare specielt taget hjem til køber tages dog aldrig retur.
Godkendte returvare krediteres med fradrag som er fastsat af sælger til div. Omkostninger herved.


6. LEVERING

Det anførte leverings tidspunkt er alene vejledende med mindre andet er skriftligt aftalt.
Ved alle leverancer har sælger tidsfrist forlængelse i tilfælde af div. Påvirkninger som sælger ikke kunne forudse ved aftalens indgåelse.
Hvor der er truffet aftale om levering på købers adr. eller andet anvist leverings sted leveres varen så nær brugsstedet som en lastvogn efter chauførrens skøn kan kører uden fare for at køre fast eller beskadige køretøjet eller omgivelserne køber er forpligtet til at foretage kontrol af de modtagne vare og stille det fornødent mandskab til rådighed for aflæsning. Risikoen for varens undergang eller beskadigelse overgår til køber ved levering.
Alle skader der er opstået under en transport er sælger uvedkommende. I sådan tilfælde skal køber kræve erstatning hos fragt firmaet.
Følgeseddel eller transportørens køreseddel anses for dokumentation for levering, udgifter ved ventetid m.v. dækkes af køber.
Sælger er ikke erstatningspligtig af nogen art for forsinkelser vedr. levering.


7. GARANTI & REKLAMATION

Normal bliver reklamationer udført efter købelovens bestemmelser.
Sælger yder ikke altid selvstændig garanti på alle vareleverancer køber kan ikke overfor sælger rejse krav i henhold til købsaftalen hvis sælger videreformidler en producentgaranti til køber, reklamationer over mangler herunder mængder eller fejl skal fremsættes straks og absolut inden 8 dage efter levering.
Sælger kan i særlige tilfælde tilbagekalde en vare og refunder købs pris dog aldrig højre end vejledende udsalgspris på købs tidspunktet.
Forbundene ekstra omkostninger hos køber er sælger uvedkommen og kan om ingen omstændigheder pålægges sælger efter en tilbagekaldelse af en vare evt. hvis kunde ikke kan tilfredsstilles ud fra varens standart.
Hvis en vare har været forsøgt repareret uden forudgående aftale med EF Handel så frafalder alt garanti / reklamationsret på varen omgående.
Der kan reklameres over nye varer i 24 måneder fra købs dato hvis køber overholder de krav som står i manualen til det pågældende produkt.
Alle reklamationer på produkter leverede af EF Handel skal udføres af EF Handel eller en montør som er bestilt og godkendt af EF Handel.
Reklamationer skal altid være skriftlige.


8. PRODUKTANSVAR

Sælger er ansvarlig efter lov om produktansvar. Sælger er endvidere ansvarlig for skader som leverede produkter måtte forvolde, idet omfang skaden skyldes grov uagtsomhed fra køber så fri holdes sælger ansvar.
I tilfælde hvor sælger måtte blive pålagt ansvar for produkt skader i forhold til tredjemand er købet forpligtet til at holde sælger skadesløs for det ansvar. Sælger hæfter aldrig for driftstab, avance tab eller andre indirekte tab.


9. TVISTER

Alle tvister der måtte opstå mellem parterne skal afgøres med voldgift medmindre sælger bestemmer at tvisten skal afgøres ved domstol.
Skal sagen afgøres ved domstol så skal den for retten nærmest sælgers hovedkontor.